Lokaal werk

Mobiliteit

 • Wij streven naar een VEILIGE VERKEERSGEMEENTE; in de eerste plaats willen wij werk maken van een AANGENAME WOONOMGEVING: veiligheid en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  Voetgangers, fietsers en auto's maken gezamenlijk verantwoord gebruik van de infrastructuur. Naast woongebieden zijn functionele omgevingen (scholen, welzijnscentra, …) prioritair.
  Dit willen wij bereiken door:
  • uitbreiding van trage wegen (trage wegen zijn al die paden die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer én die een openbaar karakter hebben.
  • zorgvuldig te bestuderen hoe het sluipverkeer van vrachtwagens in de dorpskernen kan vermeden worden.
  • onderhoud van de bestaande infrastructuur volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen; zorgvuldig te bestuderen hoe veilige fietspaden langs de gewestwegen kunnen aangelegd worden.
  • een prioriteitenlijst op te stellen aan de hand van objectieve indicatoren zodat d.m.v. kleine, goedkope EN snelle maatregelen verkeersonveilige situaties kunnen opgelost of ten minste kunnen bijgestuurd worden.
  • ook tijdens de winter de wegen en de voet- en fietspaden veilig te houden voor de gebruikers.
  • te garanderen dat veiligheid en leefbaarheid in de woonstraten van Lille voorgaan op doorstroming: voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer maken gezamenlijk gebruik van de aanwezige infrastructuur.
 • Alle kinderen moeten AUTONOOM binnen loop/step/skate/fietsafstand speelruimte vinden in de gemeente.
 • Wij zetten maximaal in op verkeersveiligheid van en naar school door een VEILIG SCHOOLROUTEPLAN en het voorzien van voldoende KNUFFELZONES (kiss & ride) voor het afzetten van schoolkinderen.
 • Wij blijven een GOEDE BEREIKBAARHEID voor de ZELFSTANDIGE ondernemers garanderen.
 • De fietsinfrastructuur moet op het stijgend gebruik van de ELEKTRISCHE FIETSEN inspelen en uitnodigen om elke dag opnieuw de fiets te gebruiken voor korte afstanden binnen het dorp.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat het OPENBAAR VERVOER zo optimaal mogelijk (latere uren, vraaggericht) moet verder uitgebouwd worden en niet afgebouwd. Hierrond moet dringend meer OVERLEG met alle partijen georganiseerd worden.

Onderwijs

 • Wij pleiten voor de 'BREDE BUURTSCHOOL': buiten de lesuren moet het voor derden mogelijk zijn om -tegen betaling- gebruik te kunnen maken van de schoolgebouwen en/of infrastructuur. Zo kan de school door het ter beschikking stellen van haar gebouwen en lokalen aan lokale verenigingen mee bijdragen tot de gemeenschapsvorming in de eigen buurt.
 • Voor jonge gezinnen, werkenden en werkzoekenden met uitzicht op een concrete job, is een goed systeem van kinderopvang een welgekomen duw in de rug om zich graag in onze gemeente te vestigen en te integreren. Daarom willen wij ijveren om VOLDOENDE, FLEXIBELE, DEGELIJKE EN BETAALBARE KINDEROPVANG (naschoolse; ochtend- en avondopvang en tijdens de vakanties) te organiseren. Dit is prioritair voor werkende ouders.
 • Kinderen hebben recht op een VEILIGE schoolomgeving: daarom willen we streng toekijken dat de plannen voor de nieuwe basisschool in Gierle zo SNEL EN EFFICIËNT mogelijk uitgevoerd worden.

Sociaal weefsel, OCMW en veiligheid

SOCIAAL WEEFSEL

 • Alle burgers van onze gemeente hebben recht op een RESPECTVOLLE behandeling en moeten zich in onze gemeente VEILIG EN GEDRAGEN VOELEN door o.a. de VLOTTE TOEGANG tot overheidsgebouwen voor personen met een fysieke beperking en voor senioren te garanderen. Dit geldt uiteraard ook voor bushaltes.
 • Wij ijveren voor het opwaarderen van de SPEELPLEINEN met meer speelmogelijkheden.
 • Wij streven naar BETAALBAAR WONEN met nadruk op een SOCIALE WOONMIX door een DEGELIJKE en KWALITEITSVOLLE huisvesting te garanderen voor ALLE LAGEN van de bevolking (hoge, midden- en lage inkomens). Belangrijk is dat wonen betaalbaar is, dat het aanbod afgestemd is op de vraag en dat 'samenleven' geen inhoudsloos begrip is.
 • Wonen is meer dan het hebben van een woning, ook een aantal OMGEVINGSFACTOREN zoals VEILIGHEID, VOLDOENDE GROEN en SPEELPLEINEN, MOBILITEIT, DE AANWEZIGHEID VAN SCHOLEN en KINDEROPVANG spelen hierin een belangrijke rol.
 • Wij ijveren ervoor om SENIOREN langer in hun eigen omgeving te laten wonen door het uitbreiden van de toekenning van AANPASSINGSPREMIES (bv. voor de installatie van een traplift, extra handgrepen in de badkamer e.d.). Alle senioren moeten voldoende geïnformeerd worden over bestaande hulporganisaties zoals bv. familiehulp, Landelijke thuiszorg e.d.)

En vooral niet te vergeten : 'Jong en Oud' hoort bij elkaar!

OCMW-BELEID

 • Het OCMW focust zich op haar kerntaak: SOCIALE DIENSTVERLENING, BEGELEIDING en ACTIVERING VAN HAAR CLIËNTEEL; daarnaast is SOCIALE FRAUDE aanpakken uiteraard ook een prioriteit. Hiertoe zal meer en sneller gebruik worden gemaakt van de middelen die het OCMW daarvoor heeft.
 • Het OCMW ziet vooral toe op de MATERIËLE HULPVERLENING voor de zwakste leden van onze samenleving om zo verspilling van financiële middelen te vermijden. Louter financiële bijdragen worden zo veel mogelijk vermeden.
 • De gemeente en het OCMW zetten verder druk op de federale regering om tot een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid te komen; zo kan de FINANCIËLE DRUK op de lokale OCMW's eindelijk afnemen.

VEILIGHEID

 • CAMERABEWAKING neemt het gevoel van onveiligheid weg en werkt ontradend voor potentiële overtreders van de wet (o.a. dievenbendes die vaak buurten rond snelwegen uitkiezen). Daarom ijveren wij voor meer onderzoek naar locaties en een doordachte investering in een camerabeleid op de meest optimale locaties: inzet waar nodig, maar steeds met respect voor de redelijkheid, de doelmatigheid en de privacy van de burgers en uiteraard slechts als aanvulling op de aanwezigheid van de wijkagenten en de lokale politie.
 • Iedere inwoner moet snel en efficiënt gevallen van SLUIKSTORTEN kunnen melden. De gemeente dient op haar beurt zo snel mogelijk hieraan een gevolg te geven.
 • Bij het afleveren van een bouwvergunning worden de toekomstige bewoners geïnformeerd over welke beveiligingselementen hun nieuwbouw tegen ongenode bezoekers kan beschermen.
 • Kleine criminaliteit en overlast worden OP EEN CONSEQUENTE MANIER BESTRAFT via het gemeentelijk administratief sanctiereglement (GAS-BOETES) en opgevolgd.
 • De WIJKAGENTEN zijn maximaal met de fiets aanwezig en aanspreekbaar, niet alleen op de hoofdwegen van onze gemeente maar ook in de woonstraten en -wijken; 'meer blauw op straat' is geen inhoudsloze leuze maar een uit te voeren belofte.

DIERENWELZIJN

 • OVERLAST DOOR HONDENPOEP wordt vermeden door voldoende en goed onderhouden hondenlosloopzones en vuilbakken te voorzien. De gemeente treedt met GAS-boetes streng op tegen onverantwoordelijke hondenbaasjes.
 • Bij VERWAARLOZING van huis- en weidedieren worden GAS-sancties opgelegd.
 • Er zal gecontroleerd worden of loslopende huisdieren GECHIPT en GEREGISTREERD zijn.

Ruimtelijke ordening

 • Wij ijveren voor het MAXIMAAL BEHOUD van onze gemeente als een GROENE EN LANDELIJKE GEMEENTE door:
  • bestaande natuurgebieden MAXIMAAL te VRIJWAREN;
  • WAARDEVOL NATUURGEBIED vakkundig te beheren.
 • Wij beseffen dat de DRAAGKRACHT van WEEKEINDVERBLIJVEN in onze gemeente is bereikt. Wij ijveren daarom voor een oplossing conform het uitgewerkte plan van de provincie. Wij willen eindelijk RECHTSZEKERHEID bieden en een SOCIAAL UITDOOFBELEID promoten.
 • LEEGSTAND, VERLOEDERING en VERKROTTING worden actief aangepakt door middel van een PAND-PER-PAND BEOORDELING . Indien van toepassing wordt een LEEGSTANDSHEFFING op de betrokken panden geïnd.
 • PROBLEEMPANDEN worden zo in kaart gebracht, opgevolgd en weggewerkt
 • RISICOZONES VOOR SLUIKSTORTEN worden in kaart gebracht en strikt opgevolgd door de politie, eventueel met behulp van mobiele camera's.gehouden.

Goed bestuur en financiën

 • GEEN BELASTINGVERHOGING de komende legislatuur! Respect hebben voor het geld van de belastingbetaler is een vereiste: een ZUINIG maar GEOPTMIMALISEERD BELEID is een van onze speerpunten. De gedeelde verantwoordelijkheid tussen bestuur en administratie dient uit te monden in een VOLWASSEN BUDGETTERINGSPOLITIEK, waarbij een VOLLEDIG SLUITENDE BEGROTING IN EVENWICHT en een GEFUNDEERDE MEERJARENPLANNING worden opgesteld en uitgevoerd zonder de belastingen te verhogen.
 • Projecten worden GETOETST aan hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. De prioriteit van bestedingen wordt gelegd bij de fundamenten in onze samenleving en bij de welvaartsprojecten van de toekomst: INFRASTRUCTUUR, VEILIGHEID, SOCIALE COHESIE en SOCIALE VOORZIENINGEN zijn dan ook de investeringsspeerpunten voor de volgende zes jaar.
 • Wij willen extra aandacht besteden aan het SNEL, KWALITATIEF EN EFFICIËNT UITVOEREN van de geplande werken in HET OPENBAAR DOMEIN.
 • De gemeente WERKT ACTIEF samen met de provincie, de Vlaamse en federale overheden om tot een ZO EFFICIËNT MOGELIJKE SAMENWERKING te komen.
 • DE STEM VAN DE BURGER moet gehoord worden. Inspraak is alleen nuttig als er ook rekening mee gehouden wordt. De gemeente moet dan ook op afdoende wijze motiveren waarom er met bepaalde opmerkingen geen rekening werd gehouden.

Jeugd

 • DE JONGEREN VAN VANDAAG vormen morgen de maatschappelijke basis van onze gemeente: zij hebben nu nood aan SPEELRUIMTES en ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN OP JONGERENMAAT. Wij ijveren voor MAXIMALE SUBSIDIES en FLEXIBELE HOUDING tegenover de noden van de jeugdverenigingen en een TOLERANTE HOUDING tegenover jeugdverenigingen en jongerenevenementen.
 • Wij ijveren ervoor om de INTEGRATIE VAN JONGEREN met een FYSIEKE EN/OF PSYCHISCHE BEPERKING in de verschillende jeugdverenigingen te stimuleren en te subsidiëren.
 • Wij ijveren voor het opwaarderen van bestaande en de aanleg van DUURZAME SPEELPLEINEN met aandacht voor alle leeftijdscategorieën.
 • Graag willen wij een bloeiend verenigingsleven creëren voor jong en oud door MAXIMALE ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS.
 • Ook zullen wij adolescenten aanmoedigen, informeren en begeleiden tot het volgen van diverse MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE OPLEIDINGEN (redder, sportmonitor, speelpleinwerker, …) die een meerwaarde kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkeling en die lokale initiatieven, bestemd voor zowel jongeren als senioren, kunnen ondersteunen

Senioren

 • DE TOENEMENDE VERGRIJZING (zowel 55-plussers als 75-plussers) stelt onze gemeente voor een aantal uitdagingen bij de volgende legislatuur. Er moet evenwel naar gestreefd worden dat de algemene kosten beheersbaar blijven. Hierbij ligt de focus zeker niet alleen op de zorg gerelateerde problematiek, het is immers ook belangrijk onze senioren ZO LANG MOGELIJK ALS ACTIEF LID VAN DE MAATSCHAPPIJ te laten' LEVEN'; wij zetten in op ACTIEVE SENIOREN die meewerken aan het beter maken van onze gemeente. Dit willen wij bereiken door
  • ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERSINITIATIEVEN ter bestrijding van eenzaamheid bij senioren; 'Jong en oud' hoort bij elkaar!
  • BIJ WERKEN IN HET OPENBAAR DOMEIN rekening te houden met de noden van senioren en mindermobielen, zoals bv. het type van zitbanken en drempels aanpassen aan hun behoeften;
  • Aandacht hebben voor VOLDOENDE, TOEGANKELIJKE INFRASTRUCTUUR zodat senioren voldoende mogelijkheden hebben tot ontplooiing en ontmoeting;
 • De ouderenzorg moet ZO LOKAAL EN LAAGDREMPELIG mogelijk georganiseerd worden.
 • INFORMATIE OVER SOCIALE en MEDISCHE DIENSTVERLENING moet snel en efficiënt worden verstrekt, informatieve huisbezoeken voor minder mobiele ouderen moeten worden georganiseerd.
 • ESSENTIËLE SCHAKELS IN HET ZORGBELEID, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, moeten meer en meer openlijk gewaardeerd worden.

Wie zouden wij 'mensen' zijn, zonder elkaar? !!!

Cultuur & erfgoed, sport, verenigingen

ERFGOED

 • Het is van belang om onroerend erfgoed DUURZAAM te behouden, te beheren en te restaureren, het is immers het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. Erfgoed is een collectief bezit, dat wij gekregen hebben van de vorige generaties; het is dus onze plicht het aan de generaties van morgen en overmorgen door de geven.

We willen niet enkel ONS PATRIMONIUM OPTIMAAL BEHEREN EN BESCHERMEN maar ook HERWAARDEREN: een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot de ontsluiting en de publiekswerking van het onroerend erfgoed.

CULTUUR ALS BOUWSTEEN VOOR DE GEMEENSCHAP

 • 11 juli, de Vlaamse feestdag, zichtbaar vieren
 • herdenking van '100 jaar Groote Oorlog' (in 2014)

CULTUURBELEID

 • Het STIMULEREN van kleine festivals en individuele vormen van kunst en cultuur in openbare ruimtes;
 • De hoofdbibliotheek tot EEN VOLWAARDIG LOKAAL KENNIS-, INFORMATIE- EN CULTUURCENTRUM laten uitgroeien waar laagdrempelig toegang wordt geboden tot online informatie; de hoofdbibliotheek als actieve partner met betrekking tot (cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie, voor onder meer scholen, lokale (culture) organisaties en seniorenonderwijs;
 • SPECIALE AANDACHT VOOR (AMATEUR)KUNSTEN UIT EIGEN GEMEENTE: bv. de gildes, de fanfares, de amateurtoneelgezelschappen, de muziekverenigingen, … EN DE HEEMKUNDIGE KRING;
 • CONTINUE ondersteuning van het GEORGANISEERD verenigingsleven door o.a. een doorgedreven vereenvoudiging van de administratie;
 • CORRECTE OPSPLITSING VAN DE WERKINGSMIDDELEN, initiatieven op een praktische (infrastructureel en materieel) manier blijven ondersteunen: de gemeente stelt zich in de eerste plaats op als facilitator en niet als organisator. Maar 'voor wat hoort wat' is ook in het verenigingsleven belangrijk: verenigingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen terreinen, lokalen en georganiseerde evenementen;
 • OPTIMALE ONDERSTEUNING van alle (sport)verenigingen.

SPORT ALS HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING

 • Strategische keuzes maken en investeren in de jeugd en de toekomst zodat zowel de RECREATIEVE als de COMPETITIEVE SPORTER zich kan terugvinden in het Lilse sportbeleid;
 • INSPELEN OP DE BLINDE VLEKKEN wat sporttakken en locaties betreft; naast GOED ONDERHOUD EN VERZORGING VAN DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR willen we maximaal inzetten op een MULTI-FUNCTIONEEL COMPLEX na zorgvuldig onderzoek naar de bestaande huidige noden en voorspelbare toekomstige eisen;
 • ZOVEEL MOGELIJK INWONERS AAN HET SPORTEN KRIJGEN EN HOUDEN; sensibiliseren van verschillende doelgroepen: senioren, personen met een beperking, kansarmen, …
 • EERLIJKE TARIEVEN en CORRECTE (VER)HUURPRIJS van sportfaciliteiten.

Lokale economie, landbouw, toerisme

Wij streven naar een GEZOND EVENWICHT: Lille is een plattelandsgemeente waarin zowel de kleine zelfstandige als de KMO-zones als de landbouwbedrijven hun plaats hebben.

LOKALE ECONOMIE

 • Wij ijveren om bijzondere aandacht te schenken aan de lokale economie - en zeker de HORECA, DE HANDELAARS en DE DIENSTENSECTOR- door hen actief te betrekken bij het beleid; hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een goed overleg en communicatie in verband met minder hindermaatregelen in het kader van openbare werken.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat de KMO's in onze gemeente mee de motor van de Vlaamse economie vormen en dat ze moeten gekoesterd worden door de OMGEVINGSFACTOREN TE BLIJVEN VERBETEREN.
 • Ondersteuning van de lokale KMO's in hun lokale verankering en hun betrokkenheid bij gemeentelijke initiatieven;
 • Ondernemen en lokale aanwerving aanmoedigen en zoveel mogelijk ondersteunen.

LANDBOUW

 • Plaatselijke landbouwers ONDERSTEUNEN in het doolhof van administratieve maatregelen( bv. inlichten over subsidies i.v.m. recyclage van o.a. plasticfolie);
 • Landbouwbedrijven blijven betrekken in de gemeenschapswerking en de promotie van lokale producten, plattelandstoerisme, etc.
 • Plaatselijke landbouwers steunen in hun bedrijfsvoering door het zoeken naar EVENWICHT tussen de noden van de uitbating van hun bedrijf en de tevredenheid van buurtbewoners in het kader van nieuwe en noodzakelijke investeringen.

TOERISME

 • LOKALE EN GROENE TOERISMEPROJECTEN ( WANDEL- EN FIETSRECREATIE) blijvend ondersteunen en indien nodig uitbreiden;
 • DE LILSE BERGEN als toeristische trekpleister blijven uitspelen;
 • het bestaande aanbod van KWALITEITSVOLLE B&B'S blijven ondersteunen en indien nodig helpen uitbreiden;
 • In samenspraak met de plaatselijke landbouwers het PLATTELANDSTOERISME in de kijker zetten, uitbouwen en promoten, ook buiten de gemeentegrenzen;
 • De promotie van LOKALE producten, bezienswaardigheden en trekpleisters verhogen.

Milieu en energie

 • OVERLAST (sluikstorten en lawaai) wordt snel en kordaat aangepakt door o.a. het systeem van de GAS-boetes consequent toe te passen en uit te breiden;
 • De gemeente probeert MAXIMAAL DE UITSTOOT van eigen gebouwen, via verwarming enz. te BEPERKEN door
  • voor nieuwbouw de strenge normen van Vlaanderen te volgen;
  • bestaande gebouwen duurzaam te renoveren, met aandacht voor de geldende energetische en ecologische vereisten.
 • Er komt een STRENGER TOEZICHT op het correct gebruik van glasbollen en containerparken. Ook hier wordt sluikstorten kordaat aangepakt.
 • Wij ijveren om een MILIEUBELEID uit te werken waarin de gemeente haar particulieren en bedrijven sterk zal informeren, begeleiden en aanmoedigen om een milieuvriendelijk beleid te voeren en milieuvriendelijke investeringen door te voeren waarvoor de nodige ondersteuning zal geboden worden (bv. recuperatie van regenwater, isolatie, compost-workshops, groenaanleg, groendaken sterk te promoten; bij renovaties aanraden om energie-efficiënt te verbouwen).
 • KRITISCHE OPVOLGING van de plannen om een MEGACOMPLEX MET INDOORSKIPISTES, WINKELS, HORECAZAKEN EN PARKINGS neer te poten in onze gemeente: HOORT EEN SKIPISTE THUIS IN ONZE BOSSEN AAN DE LILSE BERGEN???

Het volledige Programma Jong N-VA

De verandering van Lille begint met de jeugd

 

Programma van Jong N-VA voor verandering in Lille

1. Jeugd

Wij willen maximale ondersteuning bieden aan de jeugd(verenigingen) en streven naar meer en betere communicatie en overleg.

2. Kinderen

We werken naar het voorzien van voldoende buitenschoolse kinderopvang, ook tijdens de schoolvakanties.

3. Vrije tijd

Wij pleiten voor een soepel maar verantwoordelijk fuif- en evenementenbeleid.

4. Openbare diensten

We ijveren voor het beter afstemmen van de openingsuren van de gemeentediensten zoals het gemeentehuis, de bib en het zwembad voor de jeugd én de kotstudenten.

5. Sport & vrije tijd

Wij durven investeren in voldoende recreatieruimte en voorzien sport- en ontspanningslocaties!

Bezoek onze Jong N-VA website.