Gemeenteraad december '21

Op 10 januari 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Mobiliteit
Gemeenteraad december 2021

Gielenaar Marc Daems vervoegt het schepencollege

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2021 werd een individuele constructieve motie van wantrouwen eenparig aangenomen tegen de toenmalige voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), Griet Verheyen.

Gielenaar Marc Daems, u welbekend uit de gemeenteraad volgt nu Griet Verheyen op. Marc heeft in de vorige legislatuur 6 jaar gezeteld in de OCMW-raad, nu raad voor maatschappelijk welzijn en heeft dus al heel wat ervaring en dossierkennis. Marc is zeer blij met deze kans en wil er zo snel mogelijk aan beginnen. Marc legde tijdens de gemeenteraad de eed af als voorzitter van het BCSD en werd toegevoegd aan het schepencollege.

Hieronder kunt u nog wat context terugvinden over de beweegredenen achter de motie van wantrouwen:

Griet Verheyen ging in het najaar van 2020 zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid, maar bleef wel zoals de gemeentewet het toen voorschreef voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De gemeentewet werd sindsdien aangepast om een individuele constructieve motie van wantrouwen te kunnen indienen.

Het was niet meer mogelijk om met Schepen Griet Verheyen samen te werken na de vertrouwensbreuk in 2020. Hoewel er verscheidene verzoeningspogingen zijn geweest werd toch besloten tot indienen van de motie van wantrouwen. Niet in het minst omdat Griet Verheyen in 2021 geen enkele gemeenteraadszitting, zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst of schepencollege meer heeft bijgewoond, terwijl ze wel haar wedde bleef behouden. Vanaf Griet haar afwezigheid heeft onze burgemeester Marleen Peeters ad interim het bijzonder comité voor de sociale dienst voorgezeten en zich met deze dossiers beziggehouden.

 

Snoeihout weldra gratis naar het recyclagepark

Vanaf 23 december 2021 zal het mogelijk zijn om snoeihout gedurende het hele jaar gratis naar het recyclagepark in Lille te brengen. Wanneer we spreken over snoeihout gaat het specifiek over snoeihout waarvoor de volgende omschrijving van toepassing is:

Snoeihout zijn houtige takken van loof- en naaldbomen, struikgewas en heesters zonder kluit, die een minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en een maximale diameter van 20 cm hebben. Ze hebben daarnaast een maximale lengte van 2 m.

Hiervoor werd tijdens de gemeenteraad van december het retributiereglement voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijke bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark van Lille uitgebreid met de bovenstaande afvalfractie. Deze afvalfractie zal het hele jaar door gratis kunnen worden aangeleverd.

 

Reglement parkeervergunning vrachtwagenparking Achterstenhoek

In het noordoosten van de KMO-zone Achterstenhoek plant het gemeentebestuur de aanleg van een vrachtwagenparking. Op de gemeenteraad van december werd de het reglement i.v.m. de parkeervergunningen voor deze vrachtwagenparking goedgekeurd.

Deze parking is bedoeld voor vrachtwagenbestuurders die in onze gemeente wonen en die hun voertuig moeilijk thuis kunnen parkeren. Het parkeren is enkel toegelaten voor vrachtwagens boven de 3,5 ton, voor een periode van maximaal 78 uur. Daarnaast mogen de vrachtwagens ook geen geur- of lawaaihinder veroorzaken. Bestuurders die gebruik willen maken van de parking moeten hiervoor een jaarlijkse vergunning aanvragen op het politiekantoor van Lille.

Daarnaast werd er ook een stilstaan- en parkeerverbod goedgekeurd in de KMO-zone Achterstenhoek. Hiermee wil het gemeentebestuur het parkeren of stilstaan van vrachtwagens op de rijbaan sterk ontmoedigen in het kader van de verkeersveiligheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is