Bestuur en financiën

GEEN BELASTINGVERHOGING de komende legislatuur! Respect hebben voor het geld van de belastingbetaler is een vereiste: een ZUINIG maar GEOPTMIMALISEERD BELEID is een van onze speerpunten. De gedeelde verantwoordelijkheid tussen bestuur en administratie dient uit te monden in een VOLWASSEN BUDGETTERINGSPOLITIEK, waarbij een VOLLEDIG SLUITENDE BEGROTING IN EVENWICHT en een GEFUNDEERDE MEERJARENPLANNING worden opgesteld en uitgevoerd zonder de belastingen te verhogen.
Projecten worden GETOETST aan hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. De prioriteit van bestedingen wordt gelegd bij de fundamenten in onze samenleving en bij de welvaartsprojecten van de toekomst: INFRASTRUCTUUR, VEILIGHEID, SOCIALE COHESIE en SOCIALE VOORZIENINGEN zijn dan ook de investeringsspeerpunten voor de volgende zes jaar.
Wij willen extra aandacht besteden aan het SNEL, KWALITATIEF EN EFFICIËNT UITVOEREN van de geplande werken in HET OPENBAAR DOMEIN.
De gemeente WERKT ACTIEF samen met de provincie, de Vlaamse en federale overheden om tot een ZO EFFICIËNT MOGELIJKE SAMENWERKING te komen.
DE STEM VAN DE BURGER moet gehoord worden. Inspraak is alleen nuttig als er ook rekening mee gehouden wordt. De gemeente moet dan ook op afdoende wijze motiveren waarom er met bepaalde opmerkingen geen rekening werd gehouden.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad juni 2017

Uit de gemeenteraad van juni Er waren 20 agendapunten en vier agendapunten die de oppositie toevoegde. Hieronder de interessantste tussenkomsten: Agendapunt 8: Goedkeuring van de gemeentelijke …

Gemeenteraad April 2017

Uit de gemeenteraad van april 2017   Er waren slechts 12 agendapunten waarvan 1 aktename en 3 agenda’s voor algemene vergaderingen. N-VA diende 1 agendapunt in ter vervanging van agendapunt 8, Groen …

Gemeenteraad Maart 2017

Uit de gemeenteraad van maart 2017 Er waren slechts 6 agendapunten en 2 punten die N-VA toevoegde, waarvan de belangrijkste: Punt 4 Kerkenbeleidsplan - goedkeuring Toegevoegd agendapunt 1 N-VA: …